دانشکده‌ها و گروه‌هایدانشکده فنی مهندسی

دانشکده علوم انسانی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معارف اسلامی

گروه علوم و زبان پایه

گروه تربیت بدنی