مدیر انفورماتیک دانشگاه

نام و نام خانوادگی : مهندس امید دوستی
سمت : مدیر فناوری اطلاعات و مدیر آموزش مجازی
Email:omiddoosti@gmail.com
شماره تماس : 36530241
داخلی : 118