مهندس مجید کفایی


گروه مهندسی کامپیوتر


داخلی 145


kafaeeuni@yahoo.com

مهندس امید دوستی


گروه مهندسی کامپیوتر


داخلی 118


omiddoosti@gmail.com

مهندس عبدالرضا محمدی


گروه مهندسی معماری


داخلی 141


Reza_mc_63@yahoo.com

مهندس حمید روایی


گروه مهندسی فناوری اطلاعات


داخلی 131


hamid.ravaee@gmail.com

مهندس پریسا شیروانی


گروه مهندسی پزشکی


داخلی 127


Shirvani.parisa@gmail.com

دکتر سهیل احمدزاده


گروه مهندسی برق الکترونیک


داخلی 146


Powerelectronic.sepahanu@gmail.com

دکتر مریم بیاتی


گروه مهندسی برق


153


m.bayati@sepahan.ac.ir

فاطمه محمدی


گروه معارف اسلامی


135


za1355@gmail.com

دکتر نادر برومند


گروه مدیریت


داخلی 126


n.boroumand@sepahan.ac.ir

دکتر علیرضا نعلچی کاشی


گروه مدیریت


داخلی 151


a.naalchi@sepahan.ac.ir

دکتر سارا ایرانپور


گروه مدیریت


داخلی 125


بهروز بختیاری


گروه زبان


داخلی 128


bakhtiari.behrooz@yahoo.com

محمدرضا نفر


گروه روانشناسی


داخلی 137


m.nafar_2010@yahoo.com

دکتر پروین جمشیدیان قلعه شاهی


گروه روانشناسی


داخلی 129


jamshidianp@yahoo.com

رویا مشاک


گروه روانشناسی


داخلی 121


mashak239@yahoo.com

مریم صادقی


گروه حسابداری


داخلی 134


Maryamsadeghi85@gmail.com

ندا رضایی


گروه حسابداری


داخلی 152


nrezaei98@gmail.com

دکتر سید محمدجواد رضوی


گروه تربیت بدنی


داخلی 139


seyedjavadrazavi@gmail.com
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان