193
کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

مکان : تهرانمحورهای کنفرانس :

مجموعه مدیریت 

مجموعه تجارت الکترونیک

سایر موضوعات مرتبط


کلمات کلیدی :

کنفرانس ملی مدیریت و تجارت