217
دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

مکان : تهرانمحورهای کنفرانس :

مجموعه مدیریت

مجموعه اقتصاد

مجموعه علوم انسانی

مجموعه بین رشته ای مرتبط


کلمات کلیدی :

اقتصاد مدیریت دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصادوعلوم انسانی