592
اطلاعیه نتایج آرا شورای آموزشی

اطلاعیه نتایج آرا شورای آموزشینتایج آرای شورای آموزشی روز سه شنبه مورخ ۲۱ ۴ ۱۴۰۱: دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاع از رای صادر شده بصورت حضوری و یا با شماره تلفن ۳۶۵۳۰۲۴۱ داخلی ۱۳۷ واحد آموزش تماس حاصل نمایند.   
۴۰۱۵۱۶۰۰۱
۹۴۲۶۱۳۰۱۷
۴۰۱۴۱۷۰۰۴
۹۹۲۷۱۳۰۲۱
۹۷۱۶۲۰۰۲۵
۹۷۱۶۲۷۰۱۵
۹۷۱۶۲۷۰۲۱
۹۷۱۶۲۰۰۳۵
۹۸۲۵۱۷۰۱۶
۹۸۱۶۲۷۰۲۸
۹۸۱۶۲۰۰۲۴
۹۸۱۶۲۰۰۳۰
۹۷۱۶۲۰۰۱۳
۹۹۲۵۱۷۰۰۶
۴۰۱۶۱۵۰۰۳
۴۰۱۷۱۷۰۲۰
۴۰۱۷۱۷۰۰۸
۹۸۱۶۲۰۰۱۱
۴۰۱۴۱۵۰۰۱
۹۹۲۵۱۹۰۰۳
واحد آموزش
کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان